.

.

Si no salvo mis ideales, no me salvo a mi.maito:%20msierrahoyos@gmail.com.

.

Hoy en LA SER

A causa del cambio del formato usado actualmente por La SER, hemos de facilitar las noticias de manera diferente, ahora lo haremos remitiéndoles a las páginas donde se encuentran las noticias y vds. eligen finalmente su audición, distinto es en la versión anterior donde nos permitía ofrecerles individualmente las mismas.
.
Existen otras opciones, otros programas en donde podrás optar por ellos. Búscalos verás noticias a diario sobre la actualidad.

.

.

viernes, diciembre 30, 2011

Anochecido con noticias

...

Estimados compañeros y amigos, el miércoles 28 de diciembre se constituyó la "Alianza en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de Calidad de la CV/PV".


Las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD) de la CV/PV, como decidimos en la última reunión en Aspe, nos hemos adherido y formamos parte de la misma.

Os adjunto los Manifiestos (Cast. yVal.) de fundación de la ADSPSS, así como la relación de colectivos que forman parte de ella que vienen al final del escrito y forman parte de ella.

Un abrazo a todos y ¡¡¡FELIZ 2012!!!.

¡¡¡TODOS JUNTOS PODEMOS!!!

Jaume, coordinador.
ALIANÇA PER LA DEFENSA D'UN SISTEMA PÚBLIC DE SERVICIS SOCIALS DE QUALITAT A LA COMUNITAT VALENCIANA

MANIFEST

El sistema públic de serveis socials constituïx el quart pilar de l'Estat de Benestar, i té com a premissa el garantir el benestar social de totes les persones, especialment dels col·lectius més vulnerables, que troben dificultats per a l'exercici dels seus drets socials.

Més del 25% de la població valència, és a dir, una de cada quatre persones, percep anualment atenció dels servicis socials bàsics. Prop de 1.300.000 persones, en la Comunitat Valenciana, es beneficien d'algun dels servicis i programes que duen a terme entitats del Tercer Sector d'Acció Social, sense comptar a les persones que es beneficien d'accions de Cooperació al Desenvolupament.

Lamentablement, a causa de l'actual situació de crisi econòmica, s'ha produït un considerable augment de la pobresa, que afecta persones i famílies que abans es trobaven integrades i ara es veuen obligades a acudir a l'ajuda dels servicis socials per a cobrir les seues necessitats bàsiques. El percentatge de persones que viuen en situació d'exclusió social en la Comunitat Valenciana no ha parat de créixer en els últims tres anys, també augmenta la pobresa i la fam en el món, on 1.400 milions de persones es troben en condicions d'extrema pobresa.

D'altra banda, cal destacar que prop del 90% de les prestacions de serveis socials del sistema públic està privatitzat, a través d'un complex sistema de convenis, subvencions, concerts, etc. Esta forma de finançament dificulta l'estabilitat del Sistema, i s'afigen altres factors que posen en greu risc l'Estat del Benestar: la situació d'impagament actual de l'Administració valenciana, els retalls pressupostaris, la supressió de recursos assistencials i els canvis en les formes de contractació de servicis socials.

L'actual política de l'Administració valenciana representa un greu retrocés de l'Estat del benestar i de les polítiques de cohesió social posades en marxa durant les tres últimes dècades a Espanya. L'Estat i el Consell incomplixen el pacte social establit a través de diferents normatives i documents legislatius. Ho incomplixen al no garantir drets socials conquistats i al no facilitar els mitjans necessaris per a mantindre el sistema públic de serveis socials que complementa les accions de les administracions amb les persones més vulnerables.

Per la defensa d'un sistema públic de serveis socials que garantisca els drets de la ciutadania, especialment, de les persones en situació o risc de pobresa o exclusió social, es crea la present Aliança en la Comunitat Valenciana, que recolza al seu torn la cooperació al desenvolupament en els països del Sud.


OBJECTIU:

El nostre objectiu és garantir el compliment de les lleis i dels drets de la ciutadania davant de l'actual situació de crisi i en particular dels drets dels col·lectius més vulnerables.


REIVINDIQUEM:

 • Que el Sistema Públic de Servicis Socials, com a quart pilar de l'Estat de Benestar, siga reconegut com una part fonamental del sistema de protecció i siga finançat i gestionat adequadament amb un augment pressupostari no subjecte a cap tipus d'inestabilitat i que no es privilegie el pagament del deute públic enfront de la inversió en polítiques socials.

 • Que el gasto en serveis socials siga considerat com a inversió ja que promou la integració i el desenvolupament humà a través del sistema públic de serveis socials, alhora que crea ocupació i fomenta la participació ciutadana.


EXIGIM:

 • El reconeixement dels drets subjectius associats als serveis socials i la conseqüent assignació de pressupostos reals per a l'exercici de dits drets per part de tots els ciutadans i ciutadanes.

 • Una Nova Legislació que assegure l'estabilitat financera del sistema públic de serveis socials i permeta el desenvolupament de polítiques socials de llarg abast.

 • El pagament immediat del deute i retards de les administracions públiques amb els beneficiaris en l'aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana o de la Llei de Dependència, entre altres i amb les Entitats d'Iniciativa Social i empreses prestadores de servicis que es troben en una situació de màxima precarietat com a conseqüència del dit deute.


 • La creació de mecanismes d'interlocució amb les administracions públiques per a assegurar la protecció als col·lectius més vulnerables.


LES ORGANITZACIONS FIRMANTS MANIFESTEM EL NOSTRE COMPROMÍS A COOPERAR AMB EL MANTENIMENT I POTENCIACIÓ D'UNS DRETS SUBJECTIUS BÀSICS DELS SERVEIS SOCIALS , JA QUE L'ENDEUTAMENT NO ESTA PROVOCAT PER ESTOS I SÓN GENERADORS D'OCUPACIÓ.Relació d'entitats que integren esta Aliança:


 • APODERSER

 • ASHECOVA (ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA C.VALENCIANA)

 • ASOCIACIÓN AMIGOS DE BENIDORM

 • AVACOS

 • CALSICOVA

 • CASDA

 • CCOO-PV

 • CGT PV

 • COL·LECTIU DE TREBALL SOCIAL CA REVOLTA

 • COLECTIU LAMBDA

 • COLECTIVO SUR CACARICA ONG DD.HH

 • COLEGIO OFICIAL DE TRABABAJORES SOCIALES DE ALICANTE

 • COLEGIO OFICIAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE CASTELLÓN

 • COLEGIO OFICIAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE VALENCIA

 • COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

 • ESQUERRA ANTICAPITALISTA P.V

 • INTERSINDICAL VALENCIANA

 • JURISIDA

 • PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 • PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

 • PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUD MENTAL PÚBLICA

 • PLATAFORMAS DEL TERCER SECTOR CV

 • UGT-PV

 • USO-CV

 • XARXA AVEI

 • XARXA EAPN-CV


ALIANZA POR LA DEFENSA DE UN SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD EN LA COMUNITAT VALENCIANA

MANIFIESTO

El sistema público de servicios sociales constituye el cuarto pilar del Estado de Bienestar, y tiene como premisa el garantizar el bienestar social de todas las personas, especialmente de los colectivos más vulnerables, que encuentran dificultades para el ejercicio de sus derechos sociales.

Más del 25% de la población valencia, es decir, una de cada cuatro personas percibe anualmente atención de los servicios sociales básicos. Cerca de 1.300.000 personas, en la Comunitat Valenciana, se benefician de alguno de los servicios y programas que llevan a cabo entidades del Tercer Sector de Acción Social, sin contar a las personas que se benefician de acciones de Cooperación al Desarrollo.

Lamentablemente, debido a la actual situación de crisis económica, se ha producido un considerable aumento de la pobreza, que afecta a personas y familias que antes se encontraban integradas y ahora se ven obligadas a acudir a la ayuda de los servicios sociales para cubrir sus necesidades básicas. El porcentaje de personas que viven en situación de exclusión social en la Comunitat Valenciana no ha parado de crecer en los últimos tres años, también aumenta la pobreza y el hambre en el mundo, donde 1.400 millones de personas se encuentran en condiciones de extrema pobreza.

Por otro lado, hay que destacar que cerca del 90% de las prestaciones de servicios sociales del sistema público está privatizado, a través de un complejo sistema de convenios, subvenciones, conciertos, etc. Esta forma de financiación dificulta la estabilidad del Sistema, y se añaden otros factores que ponen en grave riesgo el Estado del Bienestar: la situación de impago actual de la Administración valenciana, los recortes presupuestarios, la supresión de recursos asistenciales y los cambios en las formas de contratación de servicios sociales.

La actual política de la Administración valenciana representa un grave retroceso del Estado del bienestar y de las políticas de cohesión social puestas en marcha durante las tres últimas décadas en España. El Estado y el Consell incumplen el pacto social establecido a través de diferentes normativas y documentos legislativos. Lo incumplen al no garantizar derechos sociales conquistados y al no facilitar los medios necesarios para mantener el sistema público de servicios sociales que complementa las acciones de las administraciones con las personas más vulnerables.

Por la defensa de un sistema público de servicios sociales que garantice los derechos de la ciudadanía, especialmente, de las personas en situación o riesgo de pobreza o exclusión social, se crea la presente alianza en la Comunitat Valenciana, que apoya a su vez la cooperación al desarrollo en los países del Sur.


OBJETIVO:
Nuestro objetivo es garantizar el cumplimiento de las leyes y de los derechos de la ciudadanía ante la actual situación de crisis y en particular de los derechos de los colectivos más vulnerables.

REIVINDICAMOS:

 • Que el Sistema Público de Servicios Sociales, como cuarto pilar del Estado de Bienestar, sea reconocido como una parte fundamental del sistema de protección y sea financiado y gestionado adecuadamente con un aumento presupuestario no sujeto a ningún tipo de inestabilidad y que no se privilegie el pago de la deuda pública frente a la inversión en políticas sociales.

 • Que el gasto en servicios sociales sea considerado como inversión ya que promueve la integración y el desarrollo humano a través del sistema público de servicios sociales, al tiempo que crea empleo y fomenta la participación ciudadana.

EXIGIMOS:

 • El reconocimiento de los derechos subjetivos asociados a los servicios sociales y la consecuente asignación de presupuestos reales para el ejercicio de dichos derechos por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas.

 • Una Nueva Legislación que asegure la estabilidad financiera del sistema público de servicios sociales y permita el desarrollo de políticas sociales de largo alcance.

 • El pago inmediato de la deuda y retrasos de las administraciones públicas con los beneficiarios en la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana o de la Ley de Dependencia, entre otras y con las Entidades de Iniciativa Social y empresas prestadoras de servicios que se encuentran en una situación de máxima precariedad como consecuencia de dicha deuda.

 • La creación de mecanismos de interlocución con las administraciones públicas para asegurar la protección a los colectivos más vulnerables.


LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES MANIFESTAMOS NUESTRO COMPROMISO EN COOPERAR CON EL MANTENIMIENTO Y POTENCIACIÓN DE UNOS DERECHOS SUBJETIVOS BÁSICOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES , YA QUE , EL ENDEUDAMIENTO NO ESTA PROVOCADO POR ESTOS Y SON GENERADORES DE EMPLEO.

Relación de entidades que integran esta Alianza:

 • APODERSER

 • ASHECOVA (ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA C.VALENCIANA)

 • ASOCIACIÓN AMIGOS DE BENIDORM

 • AVACOS

 • CALSICOVA

 • CASDA

 • CCOO-PV

 • CGT PV

 • COL·LECTIU DE TREBALL SOCIAL CA REVOLTA

 • COLECTIU LAMBDA

 • COLECTIVO SUR CACARICA ONG DD.HH

 • COLEGIO OFICIAL DE TRABABAJORES SOCIALES DE ALICANTE

 • COLEGIO OFICIAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE CASTELLÓN

 • COLEGIO OFICIAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE VALENCIA

 • COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

 • ESQUERRA ANTICAPITALISTA P.V

 • INTERSINDICAL VALENCIANA

 • JURISIDA

 • PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 • PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

 • PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUD MENTAL PÚBLICA

 • PLATAFORMAS DEL TERCER SECTOR CV

 • UGT-PV

 • USO-CV

 • XARXA AVEI

 • XARXA EAPN-CVEP Social

Viernes, 30 de diciembre 2011


Según el Observatorio Estatal

Canarias, C.Valenciana, Asturias, Ceuta, Melilla y Madrid, suspenden en Dependencia

Dependencia
Foto: LA CAIXA

Viernes, 30 de Diciembre de 2011


Diariocrítico
Diariocrítico de la Economía

La meta es cumplir el objetivo de déficit para 2012 de un 4,4% del PIB

Y llegó el día de los recortes: Rajoy congela el sueldo de funcionarios y sube pensiones

> Lo único oficial es que se actualizarán las pensiones; la congelación del salario mínimo es 'oficioso' pero se da por hecho
Y. Durán / P. M. Beleña 30/12/2011

Pues bien, llegó al fin el gran día: el Consejo de Ministros de este viernes 30 marcará el futuro inmediato del nuevo Gobierno, el de Mariano Rajoy. El 'popular' lanzará una serie de medidas para cumplir con el objetivo de déficit para el año que viene, que es de 4,4% frente al más del 6% de este 2011. Pero... ¿de dónde procederán los 16.500 millones que pretende ahorrar el presidente? De momento, el Gobierno ha confirmado a los sindicatos que los salarios de los funcionarios seguirán congelados en 2012, han confirmado. Además, el Ejecutivo les ha comunicado que la tasa de reposición de funcionarios en la Sanidad y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado será del 10% en ambos casos, mientras que para el resto de personal público será del 0%.

Leer más >>

....

No hay comentarios: